Een plaatsje op Knor

Knorrenburg, of zoals plaatselijk vaak gezegd wordt ‘Knor’, was een stuk grond aan de rand van het dorp waar mensen uit het dorp een schuur konden bouwen en waar ze in vroeger tijden voornamelijk een varken en of wat kleinvee konden houden. Doel was natuurlijk de consumptie.

In de loop der jaren is deze bestemming wat ‘uit’ geraakt en is het gebruik van een schuur op Knor omgevormd tot een ruimte waar diverse hobby’s uitgeoefend kunnen worden of die als opslagruimte wordt gebruikt. Toch worden hier ook nog wel paarden gestald en kleinvee gehouden, maar het is nog slechts op kleine schaal. De naam Knorrenburg is dus niet langer een gevolg van het gebruik, maar is echter dusdanig ingeburgerd dat deze waarschijnlijk niet eerder zal verdwijnen dan dat Knorrenburg zelf verdwijnt.

Knorrenburg ligt inmiddels ook niet meer aan de rand van het dorp, maar in de bebouwde kom aan de Dorpsweg. Het bestaat uit een complex van 52 percelen met een grootte van ca. 75 m².

Een huurder van Knorrenburg huurt het perceel en mag hier, volgens vastgestelde regels, een schuur op bouwen die hobbymatig gebruikt kan worden. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst moet het perceel leeg opgeleverd worden (= vrij van bebouwing) of mag het opstal verkocht worden aan de volgende huurder.

Op Knorrenburg mogen geen bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend.

Knor
Knor

Voor de tarieven wordt ook hier verwezen naar de pagina “de mogelijkheden”.